Publikációink

Publikációink

2020.11.14.
Publikációink

Kollégáink már a kutatócsoport megalakulása előtt jelentettek meg a professzionalizáció témaköréhez kapcsolódó tanulmányokat, írásokat. A következőkben nem csak ezen publikációkat gyűjtöttek össze, hanem a friss, újonnan születő tanulmányokról is folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Detre Katalin

2022: A piac szerepe a magyar és a német mozdulatművészet professzionalizációjában. AETAS, 37. évf. 1. sz. 2022. 74-92.

2015: Mozdulatművészet – A gyógyító mozgás tudománya és művészete. A gyógytorna kialakulása és intézményesülése Magyarországon. In: Gyimesi Emese – Lénárt András – Takács Erzsébet (szerk.): A test a társadalomban. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi, sümegi konferenciájának kötete. (Rendi társadalom – polgári társadalom 27.) Budapest, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. 181–192.


Halmos Károly

2021: Körkérdés a válság tapasztalatairól és a történetírás új irányairól. Sic Itur Ad Astra (34.) 74. 5-42.

2021: Mégis, kinek az erőszaka? In: Margittai Linda - Tomka Béla (szerk.): Történelem és erőszak. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2019. évi, szegedi konferenciájának tanulmánykötete. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Szeged, 2021. 309-317.

2020: Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete. L'Harmattan, Budapest. 392 p.

2021: Mentális örökség – szociális viselkedés: Az „eltorzult magyar alkat” toposz mérlegelése. In: Papp Barbara (szerk.): Lélek és történelem: Örökség. Az ELTE BTK Történeti Intézet Gazdaság- és társadalomtörténeti tanszékének konferenciája (2019. december 5.) Budapest, ELTE BTK, 2021. 113-120.

2019: József pátriárka történetei. In: Havran Dániel – Klement Judit – Nagy Dániel Gergely (szerk.): MA 70. Eszmék – történetek – elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019. 69–91. URL: http://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Madarasz-70-kotet-0312.pdf#Madarasz%2070.indd%3A.48701%3A823 ; http://mek.oszk.hu/19200/19257/19257.pdf

2013: Hild József könyvtára. Rövid ismertetés és konkordancia. Tanulmányok Budapest Múltjából (38.) 2013. 57–114. [Sebők Richárddal] URL: https://epa.oszk.hu/02100/02120/00038/pdf/EPA02120_tbm_2013_38_057-114.pdf

2010: Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban. KORALL (11.) 42. 2010. 5–18. [Szívós Erikával] URL: http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_005-018.pdf

2010: Egy polgári hivatás: a királyi közjegyző. Rokolya Gábor: A polgári közjegyzőség emlékezete. 1875–1949. Budapest, Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2009. 384 oldal. KORALL (11.) 42. 2010. 206–212. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_206-212.pdf

2010: Das Besitz- und Bildungsbürgertum in Ungarn. In: Rumpler, Helmut – Urbanitsch, Peter (Hrg.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918, 9. Soziale Strukturen, 1.: Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft, 2.: Von der Stände- zur Klassengesellschaft. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. 909–950.

2010: Racionalitás és rezon. Hajnal István hatalomelmélete. In: Pogonyi Szabolcs – Bodnár M. István – Borbély Gábor (szerk.): A politikum filozófiája. Bence György-emlékkönyv. Budapest, Gondolat, 147–155.

2003: A vagyon és a műveltség polgársága a dualizmus korában. In: K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Budapest, Hermész Kör – Osiris, 2003. 19–40.

1995: Rangemelések a Habsburg Monarchiában. (A rendi kontinuitás statisztikai elemzési lehetőségei az újnemesek és a gazdasági elit példáján). In: Á. Varga László (szerk.): Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. (Rendi társadalom – polgári társadalom. Supplementum) Debrecen, Csokonai – Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 1995. 445–481.

1994: Magyarországi polgárosodás. Az 1989-93 közötti irodalom áttekintése. AETAS (9.) 3. 1994. 95–154. URL: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Aetas_1994/?pg=660

1992: Verbürgerlichung als Veradeligung. Zivilisation in Ungarn Grenzland und Peripherie. In: Stekl, Hannes et al. (Hrg.): „Durch Arbeit, Fleiß, Wissen und Gerechtigkeit”. (Bürgertum in der Habsburger-Monarchie 2.) Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 1992. 180–192.

1991: Polgár – polgárosodás – civilizáció – kultúra. A társadalomtörténet alapvető kategóriáiról a XIX­­–XX. századi lexikon  és szótárirodalom tükrében. SZÁZADVÉG (ú.f.) (6.) 2-3. 1991. [Polgárosodás Magyarországon. Sasfi Csaba (szerk.)] 131–166.


Kappanyos Ilona

2022: Szülés mint határrevízió: pronatalizmus és irredentizmus az 1910-es és 1920-as évek anya- és csecsemővédelmi törekvéseiben. In: Kiss Zsuzsanna - Szilágyi Zsolt (szerk.): Határ, határhelyzet, határátlépés. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2020. évi, pécsi konferenciájának tanulmánykötete. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület - Líceum Kiadó, Eger, 2022. 99-112.

2021: Collins, Randall: A piac lezárása és a hivatások konfliktuselmélete. (fordította) REPLIKA, 119-120. sz. 2021. 37-54.

2021: Járvány a vasfüggönyön innen és túl. Dóra Vargha: Polio Across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with an Epidemic. KORALL, 22. évf. 83. sz. 2021. 169-176.

2021: Zománc fürdőkád és fateknő. Csecsemőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyar gyermekápolási irodalomban. KORALL, 22. évf. 83. sz. 2021. 59-83.

2020: Hajlékában kell felkeresnünk őt". A védőnői modell kialakulása. Sic Itur Ad Astra, 72. sz. 2020. 133-153.


Keller Márkus

2021: „Őrizzék meg a nőiességüket akkor is, ha véletlenül diplomát szereznek” – Építésznők a szocialista nyilvánosságban. Építészfórum, 2021.11.23.

2021: Saját törvényeik szerint? A középiskolai tanárok szakmai autonómiája a 19. század végén. REPLIKA, 22. évf. 119–120. sz. 2021. 8598.

2021: Hivatások autonómiája. REPLIKA, 22. évf. 119–120. sz. 2021. 7–16. [Kiss Zsuzsannával közösen]

2020: Pofessionalization in Socialism. Architects and Architecture after 1945 in Hungary. socio.hu –Társadalomtudományi Szemle, 2020. december

2015: Experten und Beamte. Die Professionalisierung der Lehrer höherer Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Ungarn und Preußen im Vergleich. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2015.

2010: A kelet-közép-európai változat: a középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon. KORALL, 11. évf. 42. sz. 2010. 103–130.

2010: A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. Budapest, 1956-os Intézet – L’Harmattan Kiadó, 2010.

2010: Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés. In: Tischler János (szerk.): 1956-os Intézet évkönyve 2009. Budapest, 1956-os Intézet, 2010. 115–140.

2007: Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolai tanárok professzionalizációjának kezdete porosz-magyar összehasonlításban. KORALL, 8. évf. 28–29. sz. 2007. 59–87.

2006: „…mentől előbb s mentől nagyobb súlylyal bírjunk mi magunk” A Középtanodai Tanáregylet megalakulása és első évei. In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás. Budapest, Századvég, 2006. 643–667.


Kiss Zsuzsanna

2022: Eredmények és kudarcok a gazdatisztek jogállásukért és érdekképviseletük szabályozásáért folytatott küzdelmében a 20. század elejéig. AETAS, 37. évfolyam 1. sz. 2022. 62-73.

2021: Hivatások autonómiája. REPLIKA, 22. évf. 119–120. sz. 2021. 7–16. [Keller Márkussal közösen]

2019: Nemzetgazdaságtan gazdatiszteknek. In: Havran Dániel – Klement Judit – Nagy Dániel Gergely (szerk.): MA 70. Eszmék – történetek – elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019. 117–130.

2018: Agricultural education in nineteenth-century Hungary: A response to the challenges of the „age of modern globalization”. In: Regan, Joe – Smith, Cathal (szerk.): Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 17801914. London, Routledge, 2018. 107–122.

2006: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület működésének vizsgálata (1861–1869). In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás. Budapest, Századvég, 2006. 255–283.

2003: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában. KORALL, 4. évf. 13. sz. 2003. 107–124.


Magos Gergely

2021: "Fehér köpeny" és "guruló gyógyszerész". A magyar gyógyszerészet szovjetizálása. REPLIKA, 22. évf. 119–120. sz. 2021. 99–111.

2019: A magyarországi gyógyszerészet árjásítása 1938 és 1944 között. Orvostörténeti Közlemények, 65. évf. 1–4. sz. 2019. 19–45.

2017: Mérlegen a hivatások: A professzionalizációs paradigma historiográfiája. AETAS, 32. évf. 2. sz. 2017. 138–157.

2017: „Végre is arra a pályára léptem, amelyre sohasem éreztem hajlandóságot”: Gyógyszerészképzés a személyes dokumentumok tükrében. In: Sasfi Csaba – Ugrai János (szerk.): Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. (Rendi társadalom – polgári társadalom 29.) Budapest, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. 277–294.

2012: Szabad a pálya? I-II. A budapesti gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele (1920–1944). VALÓSÁG, 55. évf. 4. sz. 2012. 87–110; és 5. sz. 2012. 50–76.

2011: A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944). KALEIDOSCOPE, 2. évf. 3. sz. 2011. 110–130.

2010: Kiterjedt állam – beteljesületlen álom: a magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja. KORALL, 11. évf. 42. sz. 2010. 54–76.


Papp Barbara

2022: „Nőkérdés” és női iránymutatás. Pályaválasztási tanácsok lányoknak a Horthy-korszakból. AETAS, 37. évfolyam 1. sz. 2022. 93-106.

2021: Érettségiző orvos- és gyógyszerész-jelölt lányok iskolai eredményei. Az Egri Angolkisasszonyok Leánygimnáziumának pályaválasztói (1930-1940). Kaleidoscope, 11. évf. 2. sz. 2021. 108-118. [Gonda Xéniával közösen]

2020: Wie ich Arztin würde. Berufsberatung zu akademischen Berufen für Madchen in Ungarn in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. In: Krász Lilla – Pesti Brigitta – Seidler Andrea (szerk.): Medien, Orte und Rituale von und unter Frauen. Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation in der Habsburger Monarchie. Wien, Praesens Verlag, 2020. 351–361.

2017: Modern, diplomás nő a Horthy-korszakban. Budapest, Napvilág, 2017. [Sipos Balázzsal]

2006: Nőoktatás és képzett nők a két világháború között. In: In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás. Budapest, Századvég, 2006. 716–756.


Papp Viktor

2022: "Össze-vissza kuszálva van ismét minden párt vezéreszme nélkül". A budapesti ügyvédi kar szervezetei és belső konfliktusai a dualizmus derekán. AETAS, 37. évfolyam 1. sz. 2022. 40-61.

2021: Panaszkultúra és önrendelkezési törekvések. A magyar ügyvédség autonómiájának dualizmus kori lehetőségei és korlátai. REPLIKA, 22. évf. 119–120. sz. 2021. 67–84.

2020: Jómódúak és nincstelenek? Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten. KORALL, 21. évf. 81. sz. 2020. 53–78.

2020: Gyenge kötésekkel a gazdaságban. A budapesti ügyvédek részvénytársasági pozícióinak hálózatelemzése (1890–1910). In: Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka (főszerk.): Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. Hálózatok – Hierarchiák. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, 2020. 291–326.

2019: Ügyvédek a mérlegen. Budapesti ügyvédek jövedelmi és vagyoni helyzete a 19. század második felében. In: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Nagyvárad, Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, 2019. 71–91.


Sasfi Csaba

2022: Középfokú városhálózat és iskolaállomány Magyarországon 1910-ben. Az iskolai pályaválasztás szabadságfoka. AETAS, 37. évfolyam 1. sz. 2022. 21-39.

2021: reformkori győri gimnázium szerepe a város lakosainak társadalmi mobilitásában. KORALL, 22. évf. 81. sz. 2021. 210-239.

2015: Schulbesuch in der von Katastrophen heimgesuchten Großstadt. Gymnasiasten in Pest zur Zeit der Cholera 1831 und des Eishochwassers 1838. In: Keller Márkus – Kövér György – Sasfi Csaba (szerk.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischen Kontext. Sozial- und Wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien, Balassi Institut – Collegium Hungaricum Wien, 2015. 55–85. URL: http://mek.oszk.hu/17000/17075/17075.pdf

2014: Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban. KORALL (15.) 56. 2014. 96–117.

2013: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében. (Társadalomtörténti Monográfiák 4.) Budapest, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2013.

2010: Felekezetiség és a középiskolai szocializáció színterei. A magyarországi középiskolai diákság felekezeti viszonyai a 19. században. SZÁZADOK (144.) 3. 2010. 563–593.

2008: Iskolák és diákok középszinten az I. világháború előtti Magyarországon. In: Czoch Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Pozsgai Péter (szerk.): Polgárok és parasztok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2008. 508–527.


Tátrai Viktor

2021: Társadalmi határok átlépése: a detektívek kollektív mobilitása 1886–1918. FONS, 28. évf. 2. sz. 2021. 179–216.

2021: A closure fogalma az angolszász és hazai szociológiában. REPLIKA, 22. évf. 119–120. sz. 2021. 55–66.


Ugrai János

2022: Denominational Differences in the First Intensive Phase of the Establishment of School Inspectorates in Hungary (1770–1848). In: Tomáš Kasper – Martin Holý – Marcelo Caruso – Markéta Pánková (Eds.): From School Inspectors to School Inspection. Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2022. 173–186.

2022: Protestáns lelkészek, tanárok, tanítók: A különválás strukturális feltételeinek körvonalazódása a 19. század első felében. AETAS, 37. évfolyam 1. sz. 2022. 5–20.

2021: Protestantische Kulturregionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Einige soziogeographische Erkentnisse aus der kollektiven biographischen Analyse der akademischen Spitzenelite. HISTORIA ECCLESIASTICA, 12. évf. 2. sz. 2021. 111–132.

2021: Egy lelkész ballépése járvány idején. Gaál István esete és a levonható egyházi társadalomtörténeti tanulságok. In: Bárth Dániel (szerk.): Papok a 18-20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása. Budapest, 2021. 95–110.

2021: Hungarian Consequences of the Toleration Missions to Bohemia and Moravia around 1800. Opera Historica, 22. évf. (2021) 1. sz. 71–86.

2020: Pedagógiai gondolkodók az Akadémián a reformkorban. In: Garai Imre – Kempf Katalin – Vincze Beatrix (szerk.): Mestermunka. A neveléstudomány aktuális diskurzusai. ELTE PPK – L’ Harmattan Kiadó, Budapest, 2020. 85–97.

2020: Lelkészi túlkínálat a Tiszáninneni Református Egyházkerületben a 19. század első felében. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2020. 285–299.

2020: A Prehistory to the Success of Modernization. Differences between Denominations in the Shaping of Hungarian Public Education during the Late Enlightenment Period. In: Pasewalck, Silke – Weber, Mathias (Hrsg.): Bildungspraktiken der Aufklärung / Education practices of the Enlightenment. Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (JKGE) 1. / Journal for Culture and History of the Germans in Eastern Europe 1. Oldenbourg, De Gruyter, 2020. 213–230.

2020: Going on Their Own Way. Protestants’ Specific Models of Joining the Cultural Elite in 19th-century Hungary. Espacio, Tiempo y Educación (7.) 2. 2020. 119–133.

2020: Iskolai sikerek és társadalmi emelkedés. A sárospataki példa a 19. század első felében. SZÁZADOK (154.) 1. 2020. 53–80.

2017: Az általános és az egyedi. Lelkészek pályájának vizsgálata – a 18–19. század fordulójára vonatkozó módszertani megfontolások. In: Vonyó József (szerk.): Személyiség és történelem – a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. Pécs – Budapest, Magyar Történelmi Társulat – Kronosz Kiadó – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2017. 239–255.

2014: Bildung der reformierten Prediger und ihre Chance zum Finden der Arbeitstelle Anfang des 19. Jahrhunderts in Nordost-Ungarn. Historia Ecclesiastica (2.) 2. 2011. 239–269.

2014: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája. KORALL (15.) 56. 2014. 27–45. 

2007: Lelkészek képzése és elhelyezkedési esélyei a 19. század elején a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. KORALL (8.) 30. 2007. 158–181.